Przetwarzanie danych osobowych


Klauzula o wykorzystywaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (w tym w CV) w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez firmę Anshar Studios S.A”.

W przypadku, gdy Pan/Pani jest zainteresowana również w uczestnictwie w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy również o zaznaczenie poniższej zgody:

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (w tym w CV) w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę Anshar Studios S.A".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia (a także przyszłych rekrutacji, jeśli Pan/Pani wyraziła na odpowiednią zgodę).

Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Anshar Studios S.A. to: Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku, jeśli Pan/Pani wyraziła zgodę na przyszłe rekrutacje — przez okres 3 lat. Anshar Studios S.A. może przetwarzać dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym (CV) także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami, lub organami państwowymi.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy wysłać wiadomość na adres jobs@ansharstudios.com z informacją o cofnięciu zgody. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Anshar Studios S.A. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Anshar Studios S.A. skutkować będzie brakiem możliwości Pani/Pana udziału w tym procesie.