Regulamin Konkursu Anshark Photo Contest at GIC 2023

REGULAMIN KONKURSU ANSHARK PHOTO CONTEST AT GIC 2023 

 


Ostatnia aktualizacja: 2 października 2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Konkurs organizowany jest przez Anshar Publishing Sp. Z o. o. z siedzibą przy ul. Gallusa 10 , 40-594 w Katowicach; zwanej dalej „Organizatorem”. 
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.). 

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w hali targowej podczas wydarzenia Game Industry Conference w dniach 6-8 października przez Anshar Publishing – w ramach stoiska Anshar Studios w sekcji “Geek Careers” zone. 
 2. Konkurs polega na odnalezieniu osoby przebranej w strój rekina, który identyfikowany jest jako firmowa maskotka. Należy zrobić zdjęcie ze wspomnianą osobą (tzw. Anshark). Następnie zdjęcie należy umieścić na jednym z wymienionych portali społecznościowych: Instagram, X (dawniej Twitter) lub Facebook.  
 3. By zdjęcie było zakwalifikowane do udziału w konkursie, należy dołączyc tag (w formie pisemnej w opisie lub na zdjęciu) #anshark.  
 4. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w turnieju za pomocą własnych kont w portalach społecznościowych, wymienionych w podpunkcie 2 tego rozdziału. 
   
 5. Uczestnik zachowuje prawo do publikacji wyników oraz zdjęć z wydarzenia we własnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, oraz X. 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 1. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z odbiorem Nagrody. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie: 
   
  • osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu; 
  • osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego. 
  • pracowników Anshar Studios oraz Anshar Publishing. 

NAGRODA 

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • Nintendo Switch OLED dla 1-go miejsca 
  • Edycja kolekcjonerska gry Gamedec dla miejsc 2-5.  
 2. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju. 
 3. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 
 4. Zryczałtowany Podatek od Nagród w wysokości 10% wartości nagrody odprowadza Organizator.

 

TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I PRZEKAZANIA NAGRÓD 

 1. Zwycięzców Konkursu wyłoni organizator poprzez subiektywną selekcję zdjęć. Organizator pod uwagę bierze przede wszystkim kreatywność wykonywanych zdjęć, nie będzie to droga losowania. 
 2. Ogłoszenia wyników wraz z odbiorem nagród nastąpi o godzinie 13:00 w niedzielę, 8-go października. W przypadku braku pojawienia się wybranego laureata na stoisku, organizator zastrzega sobie: 
   
  • możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu; 
  • możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części. 
    
 3. Wydanie Nagród nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu wyników nagrody. 
 4. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej. 
 2. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności Anshar Publishing można znaleźć na stronie: https://www.ansharpublishing.com/privacy-policy w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu. 
 3. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres press@ansharpublishing.com wraz z dopiskiem „Reklamacja –Konkurs Anshark Photo Contest at GIC”.  Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn: 
  • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji. 
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. 
 6. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 
 7. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

Our Clients

Skip to content