EU Projects

PROJEKT: Zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (Umowa nr 316/23/A2)

PROGRAM:  PROGRAM WSPARCIA GIER WIDEO 2023
TYTUŁ ZADANIA: Protoyp bazowej pętli gry RPG z kamerą trzecioosobową prezentujący założenia systemu walki oraz systemu śledztwa”.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 879 324,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  397 137,00 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2023 – 31.10.2023
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROJEKT: Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka u pracowników biurowych, nr RPSL.08.03.02-24-00AG/23.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Całkowita kwota projektu: 162 000,00 PLN w tym: 85% Europejski Fundusz Społeczny – 137 700,00 PLN, 15% wkład własny Anshar Studios S.A. – 24 300,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.09.2023 r. – 30.11.2023 r.

Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawa ergonomii, dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań. Sposobem na osiągnięcie celu głównego projektu jest poprawa warunków i komfortu pracy wytypowanej grupy docelowej, tak aby ułatwić jej pozostanie w zatrudnieniu z zachowaniem dobrego stanu zdrowia.

 

Projekt obejmuje realizację 2 zadań:

1. Wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka oraz działania prewencyjne ograniczające zagrożenia w miejscu pracy wynikające ze zdiagnozowanej potrzeby wsparcia;

2. Doposażenie miejsc pracy w elementy poprawiające warunki i komfort pracy pracowników poszczególnych grup zawodowych – zwiększenie ergonomii stanowisk pracy.

Liczba osób, które po opuszczeniu programu będą kontynuować zatrudnienie wynosi 36 (14K, 22M).

 

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0258/22 pt. "Prace rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego, w pełni zautomatyzowanego narzędzia, które zastąpi szereg ręcznych procesów implementacji animacji sceny dialogowej w narracyjnych grach 3D, umożliwiając znaczące przyspieszenie procesu implementacji scen dialogowych w stosunku do tradycyjnych metod i narzędzi dostępnych na rynku."

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 
Beneficjent: Anshar Studios S.A.
 
Termin realizacji: 05.11.2022 r. – 31.12.2023 r.
 
Wartość projektu: 12 847 577,67 zł
 
Wkład Funduszy Europejskich: 6 423 788,87 zł
 
Celem projektu jest opracowanie innowacji procesowej w postaci kompleksowego narzędzia dialogowego zawierającego w sobie zestaw algorytmów generujących automatycznie zawartość scen dialogowych. Dzięki opracowanym algorytmom możliwe będzie całkowicie automatyczne generowanie scen dialogowych na poziomie co najmniej tak samo wysokim, jak w przypadku ręcznej implementacji poszczególnych podprocesów, a tym samym znaczące zwiększenie efektywności całego procesu produkcji animacji. Rozwiązanie oferowane w formie licencji stanowić będzie natomiast innowację produktową
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt nr POIR.01.01.01-00-1901/20 pt. "Stworzenie komercjalizowanego prototypu systemu proceduralnej generacji fabuły do wykorzystania w narracyjnych izometrycznych grach taktycznych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 01.04.2021 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 4 687 057,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 812 234,35 zł

 

Celem projektu jest opracowanie systemu automatycznej generacji fabuły dynamicznie reagującego na poczynania gracza dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w postaci algorytmów operujących na wcześniej przygotowanych danych i dynamicznie je modyfikujących. System ten będzie wykorzystywany w przyszłych projektach Wnioskodawcy znacząco obniżając koszty przygotowania tego typu narracji dla gry w stosunku do wykorzystania powszechnie stosowanych metod oraz stanowiący unikalną cechę produktu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt nr POIR.03.03.03-00-0077/19 pt. „Promocja zagraniczna marki produktowej Anshar Studios”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand”

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 01.01.2020 r. – 30.06.2023 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 376 100,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 282 075,00 zł

 

Podstawowe cele projektu:

– dotarcie z grami do potencjalnych partnerów biznesowych, sieciowanie – realizowane na targach B2B oraz konferencjach i wydarzeniach networkingowych.

– dotarcie z grami do mediów związanych z branżą gier wideo, przede wszystkim tych o globalnym zasięgu – realizowane na targach.

 

Planowane efekty: – zaplanowane przez spółkę działania promocyjne przyczynią się do umocnienia wizerunku spółki Anshar Studios i promocji marki Spółki oraz pozyskania nowych kontraktów eksportowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROJEKT ZAKOŃCZONY Dotacja na kapitał obrotowy Anshar Studios S.A., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 45 913,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 45 913,23 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.03.04.00-24-0711/20-00

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PROJEKT ZAKOŃCZONY Projekt nr POIR.01.02.00-00-0123/17 pt. „Rozwiązania dla niezależnej językowo komunikacji i interakcji społecznych w środowisku VR na potrzeby wieloosobowej, kooperacyjnej gry fantasy role playing”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 3 901 820,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 752 371,66 zł

 

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań dla niezależnych językowo interakcji społecznych w wirtualnej rzeczywistości. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie prototyp gry zawierający funkcjonalne komponenty finalnego produktu – wieloosobowej kooperacyjnej gry fantasy role playing dla urządzeń VR opartej na komunikacji i pracy zespołowej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROJEKT ZAKOŃCZONY - Projekt nr POIR.01.02.00-00-0094/16 pt. „Opracowanie i implementacja obsługi systemów UI oraz mechanizmów sterowania w eSport`owej grze video dedykowanej urządzeniom wirtualnej rzeczywistości”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 01.04.2017 r. – 30.11.2018 r.

Wartość projektu: 3 189 607,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 123 833,32 zł

 

Celem projektu jest stworzenie prototypu wieloosobowej gry video z gatunku first person shooter (FPS) oraz aplikacji umożliwiającej przy wykorzystaniu gogli VR streaming na żywo meczów rozgrywanych przez graczy z perspektywy dowolnego gracza.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROJEKT ZAKOŃCZONY - Projekt nr POIR.03.03.03-00-0078/17 pt. „Umiędzynarodowienie i promocja zagraniczna projektów Anshar Studios”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand”

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 01.10.2017 r. – 30.11.2019 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 562 593,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 385 333,50 zł

 

Podstawowe cele projektu:

– dotarcie z grami do potencjalnych partnerów biznesowych, sieciowanie – realizowane na targach B2B oraz konferencjach i wydarzeniach networkingowych – dotarcie z grami do mediów związanych z branżą gier wideo, przede wszystkim tych o globalnym zasięgu – realizowane na targach

Planowane efekty: – zaplanowane przez spółkę działania promocyjne przyczynią się do umocnienia wizerunku spółki Anshar Studios oraz zwiększenia widoczności i atrakcyjności jej produktów i usług na arenie międzynarodowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROJEKT ZAKOŃCZONY - Projekt pt. „Zintegrowany system wspomagania procesu dydaktycznego na potrzeby podnoszenia sprawności działań w domenie KSRG” realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 7/2015 finansowanego ze środków publicznych.

Konkurs: 7/2015 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 21.12.2015 r. – 20.12.2018 r.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PROJEKT ZAKOŃCZONY - Zadanie pt. Stworzenie prototypu gry video „Gamedec: The Story”

Program: Rozwój sektorów kreatywnych

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 20.02.2017 r. – 30.09.2017 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROJEKT ZAKOŃCZONY – Zadanie pt.: „Organizacja międzynarodowej konferencji Game Design Summit 2019 w celu profesjonalizacji kadr i rozwoju eksportu

Program: Rozwój sektorów kreatywnych

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Termin realizacji: 05.04.2019 r. – 30.11.2019 r.

Poniżej logotyp Min. Kultury + info o dofinansowaniu, analogicznie jak przy projekcie „Gamedec – The Story”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

POZOSTAŁE PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Projekt “Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w targach branżowych”

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Numer projektu: POIG.06.05.02-00-513/13

Termin realizacji: 2014 r.

 

Projekt “Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w targach branżowych ChinaJoy”

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Numer projektu: POIG.06.05.02-00-538/13

Termin realizacji: 2014 r.

 

Projekt “Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w targach branżowych Gamescom”

Beneficjent: Anshar Studios S.A.

Numer projektu: POIG.06.05.02-00-540/13

Termin realizacji: 2014 r.

Szczegółowych informacji na temat projektów udziela Zarząd spółki pod adresem: office@ansharstudios.com

Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dostępne są na stronie internetowej: www.poig.gov.pl i www.mir.gov.pl

"Dotacje na innowacje"

Our Clients

Skip to content