PROJEKT: Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka u pracowników biurowych, nr RPSL.08.03.02-24-00AG/23.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Całkowita kwota projektu: 162 000,00 PLN w tym: 85% Europejski Fundusz Społeczny – 137 700,00 PLN, 15% wkład własny Anshar Studios S.A. – 24 300,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.09.2023 r. – 30.11.2023 r.

Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawa ergonomii, dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań. Sposobem na osiągnięcie celu głównego projektu jest poprawa warunków i komfortu pracy wytypowanej grupy docelowej, tak aby ułatwić jej pozostanie w zatrudnieniu z zachowaniem dobrego stanu zdrowia.

 

Projekt obejmuje realizację 2 zadań:

1. Wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka oraz działania prewencyjne ograniczające zagrożenia w miejscu pracy wynikające ze zdiagnozowanej potrzeby wsparcia;

2. Doposażenie miejsc pracy w elementy poprawiające warunki i komfort pracy pracowników poszczególnych grup zawodowych – zwiększenie ergonomii stanowisk pracy.

Liczba osób, które po opuszczeniu programu będą kontynuować zatrudnienie wynosi 36 (14K, 22M).

 

Our Clients

Skip to content