REGULAMIN OGÓLNY KONKURS U Z DZIEDZINY KULTURY „PLAYTESTY W ANSHAR”

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSU Z DZIEDZINY KULTURY „PLAYTESTY W ANSHAR”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez Anshar Studios S.A. z siedzibą przy ul. Gallusa 10 , 40-594 w Katowicach; zwanej
dalej „Organizatorem”.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
3. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium
Polski. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Anshar Studios oraz ich najbliższa rodzina.
5. Konkurs jest formą promocji i popularyzacji gier komputerowych jako elementu kultury cyfrowej i sztuki
interaktywnej. Gry komputerowe, jako medium, łączą w sobie różne formy ekspresji artystycznej, takie jak
grafika, muzyka, narracja i interaktywność, co czyni je integralną częścią współczesnej kultury i sztuki.
6. Poprzez organizację Konkursu, Organizator dąży do zwiększenia świadomości społecznej na temat roli i znaczenia
gier komputerowych w kulturze i sztuce, a także do promowania zdrowej rywalizacji i współpracy między
graczami.

II. EDYCJE KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest w edycjach.
2. Dla każdej edycji Konkursu Organizator ustala odrębny termin oraz grę komputerową, w oparcii o którą
Uczestnicy wykonują zadania wymienione w par. III.
3. Osoby chętne do udziału w Konkursie informowane są każdorazowo o szczegółach danej edycji (tj. o dacie
Konkursu oraz wybranej grze komputerowej) mailowo lub poprzez informację na stronie internetowej lub w
mediach społecznościowych Organizatora.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się do każdej edycji Konkursu.

III. SZCZEGÓŁY KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Anshar Studios przy ul. Gallusa 10, na przygotowanych
stanowiskach do rozgrywki w grę komputerową wybraną do danej edycji konkursu.
2. Konkurs polega na wypełnieniu wszystkich niżej wymienionych zadań (dalej: „Prace konkursowe”):
• uczestnictwo w testach wybranej gry komputerowej przez czas minimum 1 godziny zegarowej;
• wypełnienie ankiety przekazanej przez Organizatora, której celem jest ocena testowanej gry;
• udzielenie wywiadu, którego celem jest ocena testowanej gry.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z
odbiorem Nagrody.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować
działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania
zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w
ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

V. TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I PRZEKAZANIA NAGRÓD

1. Jury Konkursu składa się z 2 pracowników Anshar Studios, wyznaczonych przez Organizatora.
2. Nagrody, o których mowa w par. VI, zostaną przyznane Uczestnikom, którzy zrealizują Prace konkursowe w
sposób szczegółowy i wartościowy dla procesu deweloperskiego. Jury oceni Prace konkursowe pod kątem
jakości i wybierze Prace konkursowe, w których udzielone odpowiedzi uzna za przydatne.
3. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 7 dni
roboczych od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail.
4. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie
10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:
a. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do
postanowień Regulaminu;
b. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
5. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez Zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, w terminie 7 dni
roboczych od przekazania tych danych Organizatorowi.
6. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 dni od wykrycia
naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

VI. NAGRODA

1. Za wykonanie prawidłowo zadań konkursowych zwycięzcy otrzymują nagrodę w postaci bonu do sklepu
internetowego Allegro o wartości 100 zł (dalej: „Nagroda”).
2. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju.
3. Nagrody mają na celu zainspirować i nagrodzić twórczość, innowacyjność i umiejętności graczy, a także
promować wartości artystyczne i kulturalne związane z grami komputerowymi.
3. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
4. Podatek od Nagród odprowadza Organizator.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie
Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie
można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły
wyższej.
2. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących
polityki prywatności Anshar Studios można znaleźć na stronie: https://ansharstudios.com/privacy-policy/ w tym:
gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w
jaki sposób są chronione. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji
Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania podczas trwania
konkursu.
3. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę
reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców na adres Organizatora
(podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres press@ansharstudios.com. Osoba wnosząca reklamację zostanie
powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia
reklamacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego
prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym
zakresie;
b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
5. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z p.4 powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom w
formie papierowej w dniu wydarzenia.
6. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji
zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu,
polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
7. Przystępując do udziału w Konkursie, w szczególności do konkretnej edycji Konkursu, Uczestnik potwierdza, że
zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz informacjami szczegółowymi dotyczącymi
danej edycji Konkursu.
8. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Our Clients

Skip to content